1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအလံ

အလံဟူသည္    

အလံဟူသည္ အေၾကာင္းမဲ့ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေပ။

အေျခအျမစ္မရွိေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ တစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးျပဳေသာ ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခုခုေသာ္လည္းေကာင္း အေျခခံၾကသည္သာျဖစ္သည္။

ရင့္က်က္နက္နဲေသာ အဓိပၸါယ္ကိုဆာင္သည့္ အမွတ္အသားတစ္ခုခုပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလံသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) အၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခု အတြက္ အမွတ္အသား (သို႔မဟုတ္) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ေရာင္စံုျခယ္ ပိတ္စမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အလံဟူေသာ စကားလံုးမွာေလထဲ၌ လႈပ္ရွားေနသည့္အရာ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအဘိဓာန္က်မ္းတြင္ အလံသည္ အေရာင္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ၍ တိုင္တုတ္တံမ်ားတြင္ ကာလြင့္ထူေသာ အ၀တ္(သို႔မဟုတ္) စကၠဴဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အရာ ဟူ၍လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ အမ်ိဳးသားအလံ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္အလံမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအတြက္ အမွတ္အသားၾကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ ႏိုင္ငံတိုင္း၌ရွိေသာ အမ်ဳိးသားအလံ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္အသီးသီးသည္ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ ျပင္းထန္တက္ၾကြေစရန္ အလို႔ငွာ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ဆီေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ အလံ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အလံသည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား၊ နိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ထိုအစိုးရ၏ ရည္းမွန္းခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပားက မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ ဂုဏ္သေရမညိဳးရေလေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရင္း အသက္စြန္႔ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေတာ္၏ အလံကိုဂုဏ္ျပဳရန္ ေလးစားၾကရန္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အေရးၾကီးေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားအလံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံသာမကစစ္တပ္၏အမွတ္အသားတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၏ အမွတ္အသား၊ ဘရင္မ်ား၏အမွတ္အသား၊ အယူ၀ါဒမ်ား၏အမွတ္အသား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာအမွတ္အသား၊ အခ်က္ျပရန္ အမွတ္အသားဆိုင္ရာအလံမ်ားစားရွိသည္။ အလံကိုတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ အမ်ားစုေပါင္း၍ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေအာျမင္မႈကိုအေျခခံ၍ အသြင္သ႑န္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအေဖာ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အလံမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ အမွတ္အသားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၏ ေလးနက္ေသာ သရုပ္ေဖာ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ဳိး၏ အလံေတာ္ကိုေတြ႔ျမင္ရတိုင္း အားမာန္တက္ၾကြ၍ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ ဇာတိမာန္စိတ္ဓာတ္ မ်ား ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာၾကသည္။

အလံမ်ား၏သမိုင္း

လူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာစဥ္မွစ၍ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ အလံသေဘာေဆာင္ေသာ အမွတ္အသားအျဖစ္ လႊင့္ထူျပီး သူတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေက်းငွက္ တိရိစာၧန္တို႔၏ရုပ္တု စေသာအရာ၀တၳဳမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္တြင္ အလံကို ပံုပန္းသ႑န္ အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ိဳး၊ အေခၚအေ၀ၚ အသံုးအႏႈန္း အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလ်က္ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။ တံခြန္၊ ကုကၠား၊ မုေလးပြား၊ ၾကက္လွ်ာ စသည္တို႔ကို အလံမ်ား၏ေရွ႕ေျပးဟု ဆိုရေပမည္။ တံခြန္၊ ကုကၠား၊ မုေလးပြား၊ ၾကက္လွ်ာမ်ားသည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ကပင္ စတင္အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ တံခြန္၊ ၾကက္လွ်ာတို႔ကို အေျချပဳျမစ္ဖ်ားခံ၍ တစ္စတစ္စျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အလံမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။

ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္(၉၀၀)ခန္႔က အဆီးရီးယားႏိုင္ငံတံခြန္မ်ား၊ စစ္အလံမ်ားသံုးစြဲခဲ့ၾကပံုကို ထိုေခတ္က ထုလုပ္ေသာ ေက်ာက္ရုပ္မ်ား အိုးခြက္မ်ားေပၚ၌ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ အလံကို အ၀တ္စျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္အသံုးျပဳျခင္းကို ေရာမတို႔ စတင္တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ဥေရာပတိုက္ႏိုင္ငံမ်ား၌ အလံလြင့္ထူသည့္အေလ့အထကို ဆာရာဆင္လူမ်ဳိးမ်ားမွ စတင္ျပန္႔န႔ံသြားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ခရစ္ေတယ္မေပၚမီ ႏွစ္(၃၀၀) ခန္႔က ေရာမဧကရာဇ္မ်ားသံုးေသာ အလံေတာ္သည္ ယခုေခတ္ အလံေတာ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္တူညီသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အေရွ႕တိုင္းတြင္ အလံကို ေရွ႕အက်ဆံုးအသံုးျပဳေသာႏိုင္ငံမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ တံခြန္မ်ား၊ အလံမ်ားကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲသည့္ အေလ့အထသည္ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔  ျပန္႔နံ႔ေရာက္ရွိသြားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းဦးေခတ္တြင္ အလံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သမိုင္းအလယ္ေလာက္ေခတ္ သကၠရာဇ္၈၄၂မွ၈၄၃ခုႏွစ္အထိ စိုးစံခဲ့ေသာ ဒုတိယမင္းေခါင္ လက္ထက္ေတာ္ အခါ၌ စတင္ေတြ႔ရွိရသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ (သို႔မဟုတ္)  ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာအလံေတာ္အျဖစ္ ေဒါင္းအလံကို သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးလက္ထက္တြင္ ေဒါင္းအလံကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ေနာက္ဆံုးတိုင္ေအာင္ ေဒါင္းအလံကို ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိး သားအလံအျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံအျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္သည္။

၁၉၃၈ ျပည့္ႏွစ္၊ ဆရာစံလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုအလံတြင္ ၾကက္လွ်ာစြန္းအလံ၊ အျဖဴေရာင္တြင္နဂါးကို ဂဠဳန္သုတ္ဟန္ ေရးဆြဲ၍ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ `

၁၉၃၈ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပည္ျမိဳ႕၌ က်င္းျပဳလုပ္ေသာ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး တတိယညီလာခံအစည္းအေ၀းတြင္ သံုးေရာင္ျခယ္ အလံ၏ အလယ္၌ ေဒါင္းရုပ္အလံ အလုပ္သမားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားလူတန္းစားကို အေျခခံေသာ တံစဥ္အမွတ္အသား ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၃၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလိုနီဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ဘေဘာတူညီခ်က္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျမန္မာဘုရင္ခံက သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အလံ၏အေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္ျပီး၊ အျပာေရာင္၏ အဖ်ား၌ စက္၀ိုင္းအတြင္းေဆေရာင္ျခယ္ထားေသာ ေဒါင္းရုပ္ကို ထည့္ေပးထားသည္။ တိုင္းရင္း ဘက္ အထက္ေထာင့္တြင္ ျဗိတိသွ်ယူနီယံဂ်က္အလံအမွတ္အသားပါရွိေသာ အလံကိုသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ေခတ္ ဘိုအိုင္ေအအလံ၌ အလယ္စက္၀ိုင္းအျဖဴတြင္းက ေဒါင္းသ႑န္ပါ အ၀ါ၊ အစိမ္း၊ အနီသံုးေရာင္းျခယ္အလံကို အမ်ိဳးသားအလံအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဘီေအဒီအလံကိုလည္းအဆိုပါအလံကိုပင္ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲ၍ ဆက္လက္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇) ရက္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အလံေတာ္ကို အနီေရာင္ေအာက္ခံထား၍ တိုင္းရင္းဘက္တြင္ၾကယ္ျဖဴတစ္ပြင့္ပါရွိေသာ အလံေတာ္ကိုအသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအျပီး အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔၏ အလံေတာ္ကို လည္း ေတာ္လွန္ေရးတြင္ေအာင္ပြဲရခဲ့ေသာ အလံေတာ္ကိုပင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံ၊ အထိမ္းအမွတ္ သီခ်င္းႏွင့္ ျမိဳ႕ေတာ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ  ( ၂၄ )  ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား ပထမဦးဆံုး အသံုးျပဳခဲ့ေသာအလံမွာ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ျဖားတန္ေကာင္ခယ္ ဦးေဆာင္ေသာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးအလံျဖစ္သည္။ ၄င္းအလံသည္ အလ်ား ( ၉ ) ေပ၊ အနံ (၅) ေပရွိေသာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။ အစိမ္းေရာင္၏ အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္တြင္ အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္းပါရွိသည္။ အျဖဴေရာင္ စက္၀ိုင္းအတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူထားေသာ ထိုင္ေနသည့္ ျခေသၤ့ပံုပါရွိသည္။ အစိမ္းေရာင္၏ အစိပၸါယ္မွာ ႏုပ်ဳိလန္းဆန္းျခင္း၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္ ရြင္လန္းျခင္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္သည္။ အျဖဴေရာင္သည္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ က်စ္လစ္သိမ္ေမြ႔ႏုညံ့ျခင္း ႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာ တည္ျငိမ္ေသာ သေဘာကို ေဆာင္ပါသည္။ ျခေသၤ့သည္ ခြန္အားၾကီးမား၍ လ်င္ျမန္သြက္လက္ေပါ့ပါးစြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာအစြမ္းရွိသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး အာရွႏိုင္ငံမ်ား ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္၍ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ အပူတျပင္း ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ပထမပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို အတူတကြရယူရန္ ေတာင္တန္းေဒသ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ၾကီးေဒသ၊ ဟိုပံုးေဒသ၊ လြိဳင္လင္ေဒသႏွင့္ ဆီဆိုင္ဒသအတြင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ားကို စတင္စည္းရံုးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳ ပအို၀္းေလြာင္ဗူ(ေခၚ) ပအို၀္းစုစည္းအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ပအို၀္းေလြာင္ဗူဥကၠဌအျဖစ္ ဦးဖိုးခင္ အားလည္းေကာင္း၊ အတြင္းအရးမွဴးအျဖစ္ ဦးခမ္းခုိင္ အား လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳ ပအို၀္းေလြာင္ဗူ ( ေခၚ ) ပအို၀္းစုစည္းအဖြဲ႔၏ အလံမွာအလ်ား ( ၉ ) ေပအနံ ( ၅ ) ေပရွိ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ျပီး အစိမ္းေရာင္အလယ္ဗဟို တည့္တည့္တြင္ အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္းပါရွိသည္။ အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္း၏ အလယ္တြင္ ယခင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ျခေသၤ့အစား ေဒါင္းပံုကိုအသံုးျပဳခဲ့သည္။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ပအို၀္းေလြာင္ဗုမူေခၚ(ေခၚ) ပအို၀္းစုစည္းအဖြဲ႔အစား ပအိုးအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတိုေကာက္အားျဖင့္ (ပအမဖ)ကို အမည္ေျပာင္းလဲ၍ အသစ္ထပ္မံ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ)၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ဗိုလ္ဟိန္ေမာင္ အားလည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေဖရွင္ အားလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္း အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားမွ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုတြင္ မရွိမျဖစ္အထူးလိုအပ္လွေသာ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ)ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ နိဒါန္း၊ အခန္းရွစ္ခန္းႏွင့္ နိဂံုးဟူ၍ ပါရွိခဲ့သည္။ အခန္း( ၁ )အပိုဒ္ ( ၃ ) တြင္ အလံေတာ္၏ အခ်ဳိးမွာအလ်ား ( ၉ ) ေပ၊ အနံ ( ၅ ) ေပ အခ်ိဳးျဖစ္၍ အလံေတာ္၏ ထက္၀က္( ၂ ၊ ၆ လက္မ) ေအာက္ခံသည္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းဘက္ အျပာရင့္ေရာင္၏ အလ်ား( ၄ ေပ၊ ၆ လက္မ)၊ အနံ ( ၂ ေပ၊ ၆ လက္မ)၊ အဖ်ားဘက္အနီေရာင္၏ အလ်ား ( ၄ ေပ၊ ၆ လက္မ) ၊ အနံ( ၂ ေပ၊ ၆ လက္မ)ရွိရမည္။ အျပာရင့္ေရာင္၏ အထက္ေထာင့္စြန္းတြင္ အခ်င္းတစ္ဆယ့္ရွစ္လက္မ ၾကယ္ျဖဴၾကီးတစ္လံုး ပါရွိရမည္။ ဤအလံေတာ္မွာ ယာယီသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအလံေတာ္ပါ ၾကယ္ႏွင့္ အေရာင္မ်ား၏အနက္အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ညြန္းခ်က္းမ်ားမွာ ၾကယ္၏အဓိပၸါယ္မွာ ၾကယ္တို႔မည္သည္ လမ္းခရီးတြင္ရပ္တုံ႔ျခင္းမရွိ သြားၿမဲခရီးကိုမစြန္႔ အခရီးစဥ္အတိုင္း ေရွ႕သို႔သာဆက္၍ ခရီးႏွင္ေလ့ရွိျခင္း၊ ကမၻာၾကီးျဖစ္တည္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ အလင္းေရာင္ရွိျခင္း စသည့္အရည္အေသြးမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ပအို၀္းမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ၍ တလံုးတည္းေသာ ၾကယ္ကို သတ္မွတ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိမ္းရင့္ေရာင္သည္ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းျခင္း၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္ျခင္း၊ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္းရွိျခင္း အဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္သည္။ အနီေရာင္သည္ ရဲရင့္ျခင္း၊ ျပတ္သားျခင္း၊ သြတ္လက္ဖ်က္လတ္ျခင္း အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။ အျပာရင့္ေရာင္သည္ အိေျႏၵရွိျခင္း၊ သိကၡာရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။ အလံ၏အရြယ္မ်ားမွာ ၾကီးငယ္မဟူ ထိုအမ်ိဳးအစား အတိုင္း ကိုက္ညီႏိုင္သမွ် ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအလံေတာ္ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ( ၅ ) ရက္ေန႔ ႏွင့္ ( ၆ ) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ပအမဖ ) ညီလာခံမွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

 

အလံပါၾကယ္ႏွင့္ အေရာင္မ်ား၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

(က) ၾကယ္၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ႏိုင္ငံတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္း၏ အမ်ားစုသည္ ၾကယ္သေကၤတကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမန္မာအဘိဓာန္က်မ္းစာအုပ္တြင္ ၾကယ္ကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္မွာ ညအခါ၌ ေကာင္းကင္တြင္ အလင္းေရာင္ အပြင့္ကေလးမ်ားသဖြယ္ ျမင္ရေသာ ေကာင္းကင္ဗိမာန္နကၡတ္တာရာဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၾကယ္တို႔သည္ ေအးျမေသာအလင္းေရာင္ကို ေပးသည္ဟု လူသားတို႔ထင္မွတ္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ၾကယ္မ်ားသည္လည္း ေနကဲ့သို႔ အလင္းေရာအပူပါ လႊတ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေနတြင္ရွိေသာ ဓါတ္သဘာ၀ အားလံုးၾကယ္တြင္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျကယ္မ်ားသည္ ေနထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၾကီးသကဲ့သို႔ ေနထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုေတာက္ပၾကသည္။ အားေကာင္းေသာ မွန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ၾကယ္ေပါင္းသိန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ ျမင္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ရွိေသာ ၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္မရွိေသာ ၾကယ္မ်ားစြာလဲရွိသည္။

အလံမ်ားတြင္ ၾကယ္ျဖင့္အမွတ္အသားျပဳ၍ ေဖၚျပရျခင္းမွာ ၾကယ္တို႔မည္သည္လမ္းခရီးတြင္ ရပ္တံ့ျခင္းမရွိ သြားၿမဲခရီးကို အစြန္႔ပစ္ခရီးစဥ္အတိုင္း ေနာက္တြန္႔သည္မရွိဘဲ ေရွ႕သို႔သာဆက္သြား၍ ခရီးႏွင္ေလ့ရွိျ့ခင္း၊ ကမၻာျဖစ္တည္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ အလင္းေရာင္ျဖင့္ တည္ရွိခဲ့ျခင္းစေသာ ဂုဏ္အရည္အေသြးမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

( ခ ) အျဖဴေရာင္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အျဖဴေရာင္သည္ လမင္း၏အေရာင္ျဖစ္၍ ေအးခ်မ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ က်စ္လစ္သိပ္သည္းျခင္း၊ သိမ္ေမြ႔ႏုညံ့ျခင္း စသည့္ေအးခ်မ္းသာယာတည္ျငိမ္ေသာ သေဘာကိုေဆာင္သည္။ စည္းကမ္းရွိေသာ၊ စည္းစနစ္ရွိေသာ အစြမ္းသတၱိရွိသည္။ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေသာ သေဘာကိုေဆာင္သည္။ ေဆးရံုမ်ားတြင္ လူနာကုတင္၊ အိပ္ယာခင္း၊ ေခါင္းအံုးစြပ္၊ ခန္းစည္းႏွင့္ ဆရာ၀န္၀တ္စံုမ်ားသည္ အျဖဴေရာင္ကိုသာအသံုးျပဳၾကသည္။ အျပဴေရာင္ကို မက်န္းမာသူလူမမာ ေတြ႔လိုက္ရရံုျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာျပီး ေရာဂါသက္သာေစ၍ ေသာက၊ ဒုကၡမ်ားေျပေပ်ာက္ေစသည္။ ေခါင္းအံုးစြပ္ျဖဴျဖဴျဖင့္ အိပ္စက္လွ်င္ အိမ္မက္လိုလိုမက္တတ္သည္။ အေရာင္ေတာက္ပေသာ ေခါင္းအံုးစြပ္မ်ားႏွင့္ အိပ္စက္လွ်င္ အိမ္မက္ဆိုးမ်ားမက္တတ္သည္။

( ဂ ) အနီေရာင္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အနီေရာင္၏အဓိပၸါယ္သည္ ရဲရင့္ျခင္း၊ သြက္လက္ဖ်က္လတ္ျခင္း၊ ေျချမန္လက္ျမန္ရွိျခင္း၊ ျပိဳင္ဘက္အေပၚ အႏိုင္ရလိုမႈ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ျခင္း၊ သူရဲေကာင္းဆန္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ကိုတက္ၾကြေအာင္လႈ႔ံေဆာ္ေပးျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ညံ့သူကို စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေစျခင္း စေသာသေဘာမ်ားကို ေဆာင္သည္။ အားကစားသမားမ်ား အနီေရာင္၀တ္စံု ၀တ္ကစားလွ်င္ စြမ္းအင္မ်ား အလိုလိုျပည့္၀တိုးတက္ျပီး အႏိုင္ရလိုစိတ္ ျပင္းထန္တတ္သည္။ အနီေရာင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ လူမ်ားသည္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိသူ၊ ႏိုးၾကားတက္ၾကြ လႈပ္ရွားလိုသူ၊ အတိုက္အခိုက္၀ါသနာပါသူ၊ ဆြဲေဆာင္ စည္းရံုးတက္သူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

(ဃ) အျပာေရာင္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အျပာေရာင္၏အဓိပၸါယ္သည္ အိေျႏၵရွိျခင္း၊ သိကၡာရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းစေသာအရည္အခ်င္းမ်ားရွိသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈကို ျဖစ္ေစျပီး စိတ္ေျပေပ်ာက္မႈ အသြင္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ အသက္ရွင္သန္မႈကို အားေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေအာင္ျမင္မႈရလိုလွ်င္ အျပာေရာင္ကိုအသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျပာေရာင္သည္ ခံစားထိခိုင္လြယ္ေသာ၊ ေအးခ်မ္းစြာေနလိုေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုမက္ေမာတတ္ေသာ၊ ခံစားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ သေဘာလည္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပာေရာင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားသည္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏွလံုးသားရွိသူ၊ သူတစ္ပါး၏ ေမတၱာကိုခံယူလိုသူ၊ ေမတၱာထားတတ္သူျဖစ္သကဲ့သို႔ မိခင္စိတ္ရွိသူ၊ အျပစ္ကင္းကင္းေနလိုသူမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

( င ) အစိမ္းေရာင္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အစိမ္းေရာင္၏အဓိပၸါယ္သည္ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းျခင္း၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္ျခင္း၊ ရႊင္ရႊင္လန္းးလန္းျဖစ္ေစျခင္း၊ အိုမင္းရင့္ေရာင္ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းသေဘာ ရွိသည့္အျပင္ သစၥာရွိျခင္း၊ ကတိတည္ေသာ၊ ဂရုဏာတရားၾကီးမားေသာ၊ သူတစ္ပါးကို ကူညီတတ္ေသာ၊ ခ်ိဳသာရည္မြန္ေသာ သေဘာမ်ားကို ေဆာင္ပါသည္၊ အစိမ္းေရာင္သည္ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းေသာ သေဘာရွိသျဖင့္ လယ္ကြင္းျပင္စိမ္းကို ၾကည့္ရႈရျခင္းသည္ ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာကႏၱာရကို ၾကည့္ရႈရျခင္းထက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ ေအးခ်မ္း သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုပို၍ျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုမ်ား၏ လူနာၿခံဳေစာင္မ်ား၏အေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ကို အသံုးျပဳေလးရွိၾကသည္။ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ထားေသာအခန္းကို အနီေရာင္ေဆးသုပ္ေပးျခင္းထက္ အစိမ္းေရာင္သုပ္ေပးျခင္းက အေအးဓါတ္ပိုေစႏိုင္ပါသည္။ အစိမ္းေရာင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္သူမ်ားသည္ အပူအပင္မရွိ စိတ္ကူးယဥ္တတ္သူ ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။

 

က်မ္းကိုး

၁။ ၾကည္မာတကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ၁၉၇၀- ျပည့္ႏွစ္၊

၂။ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ အတြဲ ( ၁၄ ) ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္း ၁၉၇၅ - ခုႏွစ္။

၃။ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ပအမဖ ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ၁၉၅၀ - ျပည့္ႏွစ္။

Login Form

Advertisement

Who's Online

We have 1 guest online